RESEARCH PAPER
Food preferences of the great ramshorn Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) allospecies (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) from the Ukrainian river system
 
More details
Hide details
1
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
 
2
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
 
 
Submission date: 2021-04-04
 
 
Final revision date: 2021-07-19
 
 
Acceptance date: 2021-09-30
 
 
Online publication date: 2021-10-27
 
 
Corresponding author
Olena Uvayeva   

Zhytomyr Polytechnic State University, Chudnivska Str. 103, 10005 Zhytomyr, Ukraine
 
 
Folia Malacol. 2021;29(4):204-211
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The “western” and “eastern” allospecies of the superspecies complex Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) sensu lato includes the most widespread and abundant gastropods in the Ukrainian aquatic fauna. The range of the “western” allospecies includes the north and central parts of Right Bank Ukraine, while the range of the “eastern” allospecies comprises the north-eastern and eastern parts of Left Bank Ukraine, and the extreme south (as far as the Danube River) of the Ukrainian steppe zone. The food preferences of these snails were established for the first time. Such data may provide the basis for studying the role of both allospecies in the food webs of the river systems of Ukraine.
 
REFERENCES (27)
1.
Danilova M. M. 1991. Pitaniye molodi ateriny Atherina boyeri Chernogo moray. Voprosy Ikhtiologiyi 31: 123–129.
 
2.
Duka L. A., Sinyukova V. I. 1976. Rukovodstvo po izucheniyu pitaniya lichinok i malkov morskikh ryb v estestvennykh i ekperimentalnykh usloviyakh. Naukova Dumka, Kiev.
 
3.
Frömming E. 1956. Biologie der mitteleuropaischen Süswasserschnecken. Dunker und Humbolt, Berlin.
 
4.
Garbar D. 2003. Dyagnostichne znachenniya konkhologichnykh oznak mollyuskiv rodu Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata). Zhytomyr Ivan Franko State University Journal 11: 238–240. http://eprints.zu.edu.ua/id/ep....
 
5.
Garbar D., Garbar A. 2005. Kariologicheskiye osobennosti mollyuskov roda Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata) fauny Ukrainy. Mezhdunarodnaya Konferentsiya “Molod i postup biolohii”. Spolom, Lviv: 254.
 
6.
Garbar A., Garbar D. 2006. Genogeograficheskiy podkhod k sistematike mollyuskov na primere allopidovogo kompleksa Planorbarius corneus. Ecological-physiological and faunal aspects of malacological research, the role of molluscs in bioindication of the state of the environment 2: 57–59.
 
7.
Garbar A., Babych Y., Stadnychenko A., Garbar D. 2020. Bioklimatichni osoblivosti ekologichnykh nish ta modelyuvannya dinamiki arealiv Planorbarius corneus v umovakh zmin klimatu. XI Vseukrainskaya Naukovo-Praktichna Konferentsiya „Biologichni dostizhennya – 2020”, 21–23 Bereznya 2020, Zbirnik Naukovih Prats. Zhytomyr: 150–153. http://eprints.zu.edu.ua/id/ep....
 
8.
Jackiewicz M. 1959. Badania nad zmiennością i stanowis­kiem systematycznym Galba palustris O. F. Müll. Prace Komisji Biologicznej PTPN 19: 1–86.
 
9.
Khlebovich V. V. 1985. Akklimatizatsiya zhivotnykh. Nauka, Leningrad.
 
10.
Kruglov N. 2005. Mollyuski semeystva prudovikov (Lymnaeidae Gastropoda Pulmonata) Evropy i severnoy Azii. Izdatelstvo SGPU, Smolensk.
 
11.
Liubychenko I., Stadnychenko A., Hyryn V. 2018. Zalezhnist’ velichini serednodobovogo ratsyony vitushki rogovoyi (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) vid trivalosti umov desikatsiyi. XI Vseukrainskaya Naukovo-Praktichna Konferentsiya „Biologichni dostizhennya – 2018”, 14–16 Bereznya 2018, Zbirnik Naukovikh Prats. Zhytomyr: 183–184. http://eprints.zu.edu.ua/id/ep....
 
12.
Mezhzherin S., Garbar D., Garbar A. 2005. Sistematicheskaya stryktura kompleksa Planorbarius corneus s.l. (Gastropoda, Pulmonata): analiz allozimnykh markerov i morfologichesnykh priznakov. Vestnik Zoologii 39: 11–17. http://eprints.zu.edu.ua/id/ep....
 
13.
Mezhzherin S., Garbar D., Garbar A. 2006. Resistematika mollyuskov roda Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata) fauny Ukrainy: opyt resheniya problemy na osnovye genogeograficheskogo podkhoda. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine 9: 170–175. http://eprints.zu.edu.ua/id/ep....
 
14.
Mezhzherin S., Titar V., Garbar A., Garbar D., Korshunova Ye., Zhalay Ye. 2010. Mekhanizmy stabilizatsii gibridnykh zon u presnovodnykh mollyuskov (Gastropoda, Pulmonata): testirovanye gipotez putem modelirovaniya ekologicheskih nishi. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine 12: 144–149. http://eprints.zu.edu.ua/id/ep....
 
15.
Petrusewicz K., Macfadyen A. 1970. Productivity of terrestrial animals. Principles and methods. IBP Handbook 13, Blackwell Scientific Publications, Oxford und Edinburgh.
 
16.
Peacock F., Bunting S., Queen K. 1965. Serum protein electrophoresis in acrylamide gel patterns from normal human subjects. Science 147: 1451–1455. https://doi.org/10.1126/scienc....
 
17.
Romanenko V. 2001. Osnovy vodnoy ekologii. Oberehy, Kyiv.
 
18.
Sadchikov A., Kudryashov M. 2004. Ekologiya pribrezhnoy vodnoy rastitelnosti: Uchebnoye posobye. NIA-Priroda, REFIA, Moscow.
 
19.
Sitnikova T. A., Starobogatov Y. 1985. Novyy prostoy sposob prigotovleniya preparatov raduly mollyuska. In: Starobogatov Y. (ed.). Novyye dannyye po sistematike i ekologii mollyuskov. Izdatelstvo ZIN SSSR, Leningrad, pp. 20–21.
 
20.
Stadnychenko A. 1994. Lymnaeiformes: Physidae, Bulinidae, Planorbidae. Fauna Ukrainy. Naukova dumka, Kyiv.
 
21.
Sushchenya L. 1975. Kolichestvennyye zakonomernosti pitaniya rakoobraznykh. Nauka i Tekhnika, Minsk.
 
22.
Sushkina A. 1949. Pitaniye i rost nekotorykh bryukhonogikh mollyuskov. Proceedings of the All-Union Hydrobiological Society Meeting 1949, Moscow: 118–131.
 
23.
Tsikhon-Lukanina E. 1987. Trofologiya vodnykh mollyuskov. Nauka, Moscow.
 
24.
Vyskushyenko D. 2002. Response of the lake pond snail (Lymnaea stagnalis L.) to the effects of copper sulfate and zinc chloride. Hydrobiological Journal 38: 86–91.
 
25.
Zernov S. 1949. Obshchaya gidrobiologiya. 2nd edition. Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva & Leningrad.
 
26.
Zhadin V. 1933. Presnovodnye mollyuski SSSR. Lensnabtekhizdat, Leningrad.
 
27.
Zhadin V. 1952. Mollyuski presnykh i solonovatykh vod SSSR. Nauka, Moskva & Leningrad.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Effect of Cr (III) ions on respiration parameters of the allospecies of Planorbarius corneus s. L. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) of the hydrological network of Ukraine
Yu. Babych, A. Stadnychenko, O. Uvayeva
Visnyk of Lviv University. Biological series
 
2.
Impact of some mineral fertilizers on the pulmonary and direct surface respiration of the allospecies of Planorbarius corneus superspecies (Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) from the Ukrainian water bodies
Yuliia Babych, Galyna Kyrychuk, Ruslana Romaniuk, Agnessa Stadnychenko, Olena Uvayeva
Folia Malacologica
 
3.
Effect of nickel ions on ecotoxicological responses of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network
Olena Uvayeva, Yuliia Ikonnikova, Agnessa Stadnychenko
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top