Author Beata M. Pokryszko
 
CONFERENCE REPORT

Molluscan Forum 2008

Folia Malacol. 2008;16(4):249–250
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629