RESEARCH PAPER
Impact of some mineral fertilizers on the pulmonary and direct surface respiration of the allospecies of Planorbarius corneus superspecies (Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) from the Ukrainian water bodies
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine
2
Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
3
Department Ecology, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Olena Uvayeva   

Department Ecology, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
Submission date: 2022-09-07
Final revision date: 2022-12-19
Acceptance date: 2022-12-28
Online publication date: 2023-02-13
 
Folia Malacol. 2023;31(1):9–18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The vicariant genetic allospecies of the superspecies complex of the great ramshorn snail Planorbarius corneus s. lato, “western” and “eastern” – in Right Bank and Left Bank Ukraine, respectively, – are among the widespread and numerous gastropods in the Ukrainian river network. They possess two modes of respiration: pulmonary and surface (diffusive). The gas exchange in these snails is connected to the presence of the respiratory pigment hemoglobin in their internal liquid medium (hemolymph), which transports oxygen in their tissues and organs, and carbon dioxide to the lungs. We studied the features of impact of three mineral fertilizers widespread in Ukraine (nitrate, potassium and phosphate) used in concentrations measured in MPC 0.01 mg/L (0.5, 1, 2, 3) on the indexes of pulmonary and surface diffusive respiration in both P. corneus s. lato allospecies. Exposure of experimental individuals to 0.5 MPC-solutions of mentioned fertilizers does not affect them. The increase of toxicant concentration up to 2 MPC, however, is followed by an increase in respiratory activity (p≤0.05–0.001), but beyond that up to 3 MPC induces a significant decline (p≤0.001). Considered individually, the examined mineral fertilizers presented the following order by their impact on great ramshorns: nitrate > potassium > phosphate. The “eastern” allospecies appeared to be more sensitive and less durable for all aforementioned pollutants by both lung and direct diffusive respiration, compared to the “western” allospecies (p≤0.05–0.001).
 
REFERENCES (40)
1.
Alekseyev V. A. 1981. Osnovnyye printsipy sravnitel­no-toksikologicheskogo eksperimenta. Gidrobiologicheskiy Zhurnal 17: 92–100.
 
2.
Alyakrinskaya I. O. 1970. Kolichestvennaya kharakteristika gemolimfy i gemoglobina rogovoy katushki Planorbis corneus (Gastropoda, Pulmonata). Zoologicheskiy Zhurnal 49: 349–354.
 
3.
Babych Y., Uvayeva O., Stadnychenko A. 2021. Food preferences of the great ramshorn Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) allospecies (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) from the Ukrainian river system. Folia Malacologica 29: 204–211. https://doi.org/10.12657/folma....
 
4.
Batyan A. N., Frumin G. T., Bazylev V. N. 2009. Osnovi obschei i ekologicheskoi toksikologii Spets-Lit, Sankt-Peterburg.
 
5.
Borovikov V. P. 2013. Populyarnoye vvedeniye v sovremennyy analiz dannykh v sisteme STATISTICA. Goryachaya liniya – Telekom, Moskva.
 
6.
Camargo J., Alonso A., Salamanca A. 2005. Nitrate toxicity to aquatic animals: A review with new data for freshwater invertebrates. Chemosphere 58: 1255–1267. https://doi.org/10.1016/j.chem....
 
7.
Chernova N. M., Bilova A. M. 2004. Obshchaya ekologiya. Drofa, Moskva.
 
8.
Dudnyk S. V., Yevtushenko M. Yu. 2013. Vodna toksykolohiya: osnovni teoretychni polozhennya ta yikh praktychne zastosuvannya: monohrafiya. Vydavnytstvo Ukrayins’koho Fitosotsiolohichnoho Tsentru, Kyiv.
 
9.
Garbar D. A. 2003. Rid Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) u fauni Ukrainy. Naukovi Zapysky Derzhavnoho Pryrodoznavchoho Muzeyu 18: 123–126.
 
10.
Garbar D. A. 2009. Konkhiolohichni osoblyvosti Planorbarius corneus s. lato (Gastropoda, Pulmonata) fauny Ukrainy. Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Universytetu 26: 56–61.
 
11.
Garbar A., Garbar D. 2006. Genogeograficheskiy podkhod k sistematike mollyuskov na primere allovidovogo kompleksa Planorbarius corneus s. l. Ekologo-Fiziologichni ta Faunistychni Aspekty Doslidzhennya Molyuskiv, Yikh rol’ u Bioindykatsiyi Stanu Navkol­yshn’ogo Seredovyshcha 2: 57–59.
 
12.
Garbar A., Babych Y., Stadnychenko A., Garbar D. 2020. Bioklimatichni osoblivosti ekologichnykh nish ta modelyuvannya dinamiki arealiv Planorbarius corneus v umovakh zmin klimatu. XI Bseykrainskaya Naukovo-Praktichna Konferentsiya „Biologichni doslidzhennya – 2020”, 21–23 Bereznya 2020, Zbirnyk Naukovyh Prats. Zhytomyr: 150–153.
 
14.
Harbar O., Harbar D., Stadnychenko A., Babych Y. 2021. Ecotoxicological responses of two Planorbarius corneus s. lato (Mollusca, Gastropoda) allospecies to exposure of heavy metals. International Journal of Aquatic Biology 9: 423–431. https://doi.org/10.22034/ijab.....
 
15.
Henry M., Brenner F. J., Jones A. M., Brockhage R., Smeltzer D. J. 2013. Impact of chemical fertilizer and pesticides on aquatic microcosms. Journal of the Pennsylvania Academy of Science 87: 42–49. https://doi.org/10.5325/jpenna....
 
16.
Karapetyants M. Kh., Drakin S. I. 2018. Obshchaya i neo­rganicheskaya khimiya. Lenand, Moskva.
 
17.
Khlebovich V. V. 1981. Akklimatsiya vodnykh organizmov. Nauka, Leningrad.
 
18.
Kremser U., Schnug E. 2002. Impact of fertilizers on aquatic ecosystems and protection of water bodies from mineral nutrients. Landbauforschung Völkenrode 2(52): 81–90.
 
19.
Kutsenko S. A. 2004. Osnovy toksikologii. Foliant, Sankt-Peterburg.
 
20.
Logvinov K. T., Shcherban M. I. 1984. Priroda Ukrainskoy SSR. Klimat. Naukova Dumka, Kiyev, pp. 113–145.
 
21.
Malacea I. 1968. Untersuchungen über die Gewohnung der Fische on hohe Konzentrationen toxischer Substanzen. Archiv für Hydrobiologie 65: 74–95.
 
22.
Martynova T. V., Suponitskaya I. I., Ageyeva Y. S. 2017. Neorganicheskaya khimiya. Infra-M, Moskva.
 
23.
Metelev V. V., Kanayev A. I., Dzasokhova N. G. 1971. Vodnaya toksikologiya. Kolos, Moskva.
 
24.
Mezhzherin S., Garbar D., Garbar A. 2005. Sistematicheskaya struktura kompleksa Planorbarius corneus s. l. (Gastropoda, Pulmonata): analiz allozimnykh markerov i morfologicheskikh priznakov. Vestnik Zoologii 39: 11–17.
 
26.
Nakaz Ministerstva 2021. Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy vid 24.11.2021 No 382. Kabinet Ministriv, Kyiv.
 
27.
Pimenova E. V. 2011. Khimicheskiye metody analiza v monitoringe vodnykh obektov. FGBOU VPO Permskaya GSKhA, Perm’.
 
28.
Pysarenko V. M., Pysarenko P. V., Pysarenko V. V. 2008. Ahroekolohiya. Poltava.
 
29.
Presa L. S., Neves G. C., Maltez L. C., Sampaio L. C., Monserrat J. M., Copatti C. E., Garcia L. 2022. Acute and sub-lethal effects of nitrate on haematological and oxidative stress parameters of juvenile mullet (Mugil liza) in freshwater. Aquaculture Research 53: 3346–3357. https://doi.org/10.1111/are.15....
 
30.
Prosser L., Braun F. 1967. Sravnitel’naya fiziologiya zhivotnykh. Mir, Moskva.
 
31.
Radkevich V. A. 1998. Ekologiya. Vysshaya Shkola, Minsk.
 
32.
Régondaud I. 1961. Development de la covité pulmonaire et de la covité palleale chez Lymnaea stagnalis. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 252: 173–181.
 
33.
Romanenko V. D. 2001. Osnovy hidroekolohiyi. Oberehy, Kyiv.
 
34.
Savci S. 2012. Investigation of effect of chemical fertilizers on environment. APCBEE Procedia 1: 287–292. https://doi.org/10.1016/j.apcb....
 
35.
Singh B., Craswell E. 2021. Fertilizers and nitrate pollution of surface and ground water: an increasingly pervasive global problem. SN Applied Sciences 3: 518. https://doi.org/10.1007/s42452....
 
36.
Solomatina V. D., Pinkina T. V., Svitelskyi M. M., Matkovska S. I., Ishchuk O. V., Fediuchka M. M. 2019. Vzayemozvyazok fosforno-kaltsiyevoho rezhymu vodoym z ikhnoyu bioproduktyvnistyu. Visnyk Natsionalnoho Universytetu Vodnoho Hospodarstva ta Pryrodokorystuvannya 1(85): 105–123.
 
37.
Stadnychenko A. P. 2013. Dobova tsyklichnist’ lehenevogo dykhannya prisnovodnykh molyuskiv. Gidro­biologicheskiy Zhurnal 49: 44–50.
 
38.
Stadnychenko A. P., Slastenko N. N., Guzenko O. V., Svitelskyi N. M., Sychevskiy A. S. 1996. Vliyaniye trematodnoy invazii i azotnokislogo svintsa na legochnoye i kozhnoye dykhaniye Lymnaea stagnalis (Mollusca: Lymnaeidae). Parazitologiya 30: 76–80.
 
39.
Uvayeva O. I., Stadnychenko A. P., Babych Yu. V., Andriychuk T. V., Maksymenko Yu. V., Vyskushenko D. A., Ignatenko O. O., Pinkina T. V. 2022a. Influence of some heavy metals to the pulmonary and direct diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) from the Ukrainian river system. Ecologica Monte­negrina 52: 57–67. https://doi.org/10.37828/em.20....
 
40.
Uvayeva O., Stadnychenko A., Babych Y. 2022b. Słodkowodna malakofauna na Ukrainie w warunkach rosnącego antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, 12–14.05.2022, Toruń. In: Kobak J. (ed.) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 49–50.
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629